Pravidlá ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť LUMACO s.r.o., Potočná 2742, 022 01 Čadca, IČO 36 748 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo 18716/L (ďalej len „spoločnosť LUMACO“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

  Plnenie zákonných povinností spoločnosti LUMACO
  Spoločnosť LUMACO spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností.
  Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LUMACO je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou LUMACO.
  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
  •    daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach).

 3. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva:
  •    právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom
  •    právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
  •    právo na vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
  •    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
  •    právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
  •    právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
  •    právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, t.j.v rozpore s Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi  predpismi, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla www.dataprotection.gov.sk.
  Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti LUMACO:
  a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,
  b)    elektronicky zaslaním e-mailu na lumaco@lumaco.eu alebo
  c)    telefonicky na číslo +421 41 290 1721

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.